61

Bývanie

Štatút vyčlenených vybraných bytov pre potreby MČ DNV (PDF - 107 KB)

Zásady hospodárenia s bytmi v mč BA - DNV (PDF - 382 KB)

VZN 1/2006 (PDF -160 KB)


obrazok

Ročná správa o stave obecného bytového fondu na kalendárny rok 2012

02.04.2014

a)    Počet bytov vo vlastníctve hlavného mesta a v podielovom spoluvlastníctve hlavného mesta v členení: 1.    Celkový počet bytov:     23 2.    Počet bytov v domoch vo výlučnom vlastníctve hlavného mesta:   ...

smernica

09.10.2007

pre stanovenie postupu pri posudzovaní žiadosti o odpojenie bytu od centrálneho zásobovania teplom a zriadenie individuálneho zdroja tepla