62

Doprava

Referát dopravy je súčasťou oddelenia výstavby a životného prostredia.

Je umiestnený v miestnosti č. 21.

 

Činnosti referátu dopravy:

* Pôsobí ako cestný správny orgán na miestnych komunikáciách 3. a 4. triedy a účelových komunikáciách. Vydáva povolenia rozkopávkových prác a parkovanie na príslušných komunikáciách.

* Zabezpečuje vykonávanie opráv a údržby spravovaných komunikácií


 

   Vyhradené parkovacie miesta ZŤP


   K žiadosti o vyhradené parkovacie miesto pre osobu telesne postihnutú je potrebné predložiť k overeniu:  

* preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím
* preukaz osobitného označenia vozidla

* fotokópiu občianskeho preukazu

* fotokópiu technického preukazu


 

Parkovací preukaz

Posudzovanie a rozhodovanie na účely parkovacieho preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím upravuje zákon č.447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na  kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorá je odkázaná podľa posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom  alebo má praktickú slepotu alebo úplnú slepotu oboch očí, vyhotoví príslušný orgán parkovací preukaz na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze. Príslušný orgán  je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (oddelenie posudkových činností) v mieste trvalého bydliska žiadateľa.  

Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané obvodným úradom v sídle kraja do 31.12.2008, platí do 31.12.2012, ak neuplynula doba jeho platnosti alebo fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyhotovený parkovací preukaz podľa zákona č.447/2008 Z.z. Fyzickým osobám, ktorým bolo príslušným obvodným úradom vydané osobitné označenie motorového vozidla 01, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie posudkových činností príslušné podľa trvalého bydliska, vyhotoví parkovací preukaz na základe žiadosti o výmenu podanej v období od 1. februára 2009 do 31. decembra 2012, a to bez uhradenia správneho poplatku. V takomto prípade nie je potrebné doložiť lekársky nález a rozhodnutie o parkovacom preukaze sa nevydáva.


 

Verejná ponuka na pridelenie vyhradeného parkovacieho miesta


obrazok

Papučka naša každodenná...

15.02.2011

Citovanie zákona kde vodič nesmie zastaviť a stáť s motorovým vozidlom

Do pozornosti motoristickej verejnosti

10.11.2008

pravidlo pravej ruky

Železnice

18.02.2005

odkazy na cestovné poriadky

Mestská hromadná doprava

30.04.2003

Odkazy na cestovné poriadky autobusových liniek