6724

Komisia legislatívy, financií, mandátová a kontroly

  • predseda:  Rastislav Tešovič
  • podpredseda:  Beáta Janatová
  • členovia: Veronika Veslárová, Ján Žatko, Zoroslav Smolinský, Bronislava Kraváriková, Vladimír Mráz, Jozef Griger, Peter Marčák, Igor Maruščák, Lenka Hlaváčová
Dátum Zapisnica Pozvánka
04.11.2019 PDF - 299 KB
10.09.2019 PDF -527 KB PDF - 193 KB
03.06.2019 PDF - 461 KB PDF - 197 KB
06.05.2019 PDF - 223 KB
01.04.2019 PDF - 491 KB PDF - 108 KB

s rámcovou náplňou: vyjadruje sa a vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, k najdôležitejším otázkam zásadného významu pre MČ BA-DNV, najmä k rozpočtu, otázkam súvisiacim s mandátom starostu a poslancov, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mestskej časti, Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy a platných právnych predpisov Slovenskej republiky a k nakladaniu s majetkom MČ BA-DNV a s majetkom Hlavného mesta SR Bratislavy zvereným do správy MČ BA-DNV.