6729

Komisia na ochranu verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky

  • predseda: Miroslav Antal
  • podpredseda: Ján Žatko
  • členovia:  Adrián Jankovič, Veronika Veslárová, Zoroslav Smolinský, Peter Kolega, Radko Candrák, Milan Mošať,  Ľuba Rehánková, Metod Glatz, Stanislav Pečenka, Pavol Goldstein

dátum Prezenčná listina Zápisnice Pozvánka
29.11.2019 PDF - 357 KB PDF - 303 KB
02.10.2019 PDF - 567 KB PDF - 301 KB
03.09.2019 PDF - 857 KB PDF - 304 KB
11.06.2019 PDF - 82 KB PDF - 309 KB PDF - 301 KB
28.05.2019 PDF - 82 KB PDF - 272 KB  PDF - 303 KB
06.05.2019 PDF - 81 KB PDF - 233 KB PDF - 303 KB
26.03.2019 PDF - 85 KB PDF - 906 KB PDF -  312 KB

s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti verejného poriadku, dopravy a parkovacej politiky