6730

Komisia pre dotácie

  • predseda: Andrej Kovarík
  • podpredseda: Adrián Jankovič
  • členovia : Lenka Hlaváčová, Jozef Tittel, Veronika Veslárová, Beáta Janatová, Ján Žatko
Dátum Zápisnica
10.09.2019 PDF - 166 KB
12.03.2019 PDF - 187 KB

s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti dotácií, vrátane otázky podmienok pre udeľovanie dotácií a oprávnenosti žiadostí o ich udelenie,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti dotácií pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti dotácií