6727

Komisia školstva, mládeže a vzdelávania

 • predseda: Beáta Janatová
 • podpredseda: Miroslav Antal
 • členovia : Peter Kolega, Lenka Hlaváčová, Bronislava Kraváriková, Štefan Tvarožek, Miroslava Daneková, Marcela Paulovičová, Lenka  Németová, Marcela Kramplová, Anna Kmeťová, Peter Polčic
Dátum Prezenčná listina Zápisnica
22.10.2019 PDF - 143 KB PDF - 748 KB
22.05.2019 PDF - 143 KB PDF - 217 KB

je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom zastupiteľstva MČ.

Komisia plní stále úlohy:

 1. poradnú - vypracováva stanoviská k materiálom, ktoré sú predmetom rokovaní Miestnej rady (ďalej MR) a miestneho zastupiteľstva (ďalej MZ), vyjadruje svoje stanoviská k dôležitým otázkam týkajúcim sa vzdelávania, voľnočasových aktivít detí a mládeže mestskej časti (ďalej MČ) a k investičným zámerom týkajúcich sa školských zariadení a voľnočasových aktivít pre deti a mládež MČ a pod.,
 2. iniciatívnu - vypracováva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok školstva, vzdelávania, prevádzkovania stavieb na tieto účely v MČ, ktoré patria do oblasti jej pôsobenia a predkladá ich orgánom MČ, spolupracuje pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení a ďalších materiálov,
 3. kontrolnú - kontroluje spôsob realizácie uznesení MR a MZ, kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení a uznesení, upozorňuje orgány MČ na nedostatky, ktoré zistí vo svojej oblasti pôsobenia a iniciatívne prispieva k ich odstráneniu, dozerá na hospodárenie s majetkom MĆ, ktorý je zverený školským zariadeniam, dozerá na investičnú činnosť v školských zariadeniach a zariadeniach určených na voľnočasové aktivity MĆ, kontroluje vybavovanie sťažností, petícií, pripomienok obyvateľov MČ a pod.

 Plní ďalšie úlohy:    

 1. Spolupracuje s odborom školstva, školskými radami a vedením školských zariadení za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu.
 2. Posudzuje správy o činnosti a ďalšie dôležité dokumenty ohľadne školstva a mládeže.
 3. Vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení.
 4. Sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení ako aj objektov a priestorov na voľnočasové aktivity detí a mládeže.
 5. Vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež.
 6. Zaujíma stanoviská k návrhom koncepcií, územného plánu a projektov dotýkajúcich sa oblasti školstva a využívania voľného času.
 7. Sleduje na území obce potrebu a účelné vytváranie možností pre výstavbu, dostavbu a prevádzku týchto zariadení.
 8. Posudzuje návrhy na vykonávanie hospodárskej činnosti v oblasti školstva a využívania voľného času.
 9. Zaujíma stanoviská k návrhom na zriadenie, zakladanie a zrušovanie organizácií a zariadení MČ pôsobiacich v oblasti školstva a voľného času detí a mládeže.
 10. Vyjadruje sa k návrhu, zmene a čerpaniu rozpočtu MČ v danej oblasti.
 11. Metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre organizácie zabezpečujúce voľnočasové aktivity na území MČ.
 12. V potrebnom rozsahu spolupracuje s ostatnými komisiami miestneho zastupiteľstva.