6728

Komisia športu a kultúry

  • predseda:  Jozef Tittel
  • podpredseda: Peter Kolega
  • členovia : Zoroslav Smolinský, Ján Žatko, Milan Magula, Alena Kurilová, Andrej Horný, Roman Mozsi, Jozef Klačka, Ľubomíra Petrová, Martin Krížik, Lenka Zlochová, Daniel Ozdín, Mikuláš Duraj
Dátum Prezenčná listina Zápisnica
09.10.2019 PDF - 200 KB PDF - 256 KB
16.09.2019 PDF -199 KB PDF -255 KB
30.05.2019 PDF -391 KB
13.03.2019 PDF - 79 KB PDF - 151 KB

   s rámcovou náplňou:

  • vypracúva stanoviská k materiálom prerokúvaným miestnym zastupiteľstvom a miestnou radou, ako aj k návrhom zámerov v oblasti športu a kultúry,
  • vypracúva návrhy a podnety na riešenie dôležitých otázok v oblasti športu a kultúry pre miestne zastupiteľstvo, miestnu radu a starostu,
  • podieľa sa na výkone kontroly realizovania uznesení miestneho zastupiteľstva, dodržiavania nariadení MČ BA-DNV a vybavovania pripomienok, podnetov, sťažností a petícií obyvateľov MČ BA-DNV v oblasti športu a kultúry