7058

Noviny - DEVEX

Reg. Číslo: 4441/11

DEVEX - Oficiálne periodikum mestskej časti o živote občanov Devínskej Novej Vsi

Vydavateľ: Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves

Redakcia: Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava

E.mail: redakcia@mudnv.sk

Kontakt: 02/ 60 20 14 38

Šéfredaktorka: Ing. Monika Debnárová

 

  • Štatút miestnych novín
  • Plán vydávania miestnych novín 2019
  • Objednávkový formulár plošnej inzercie 2019/ Cenník

 

Tlač: 

DOLIS GOEN, s.r.o., Stará Vajnorská 11, 831 04 Bratislava

Náklad: 7000 ks

Počet strán: 16

 

Distribúcia: 

Slovenská pošta, a.s., Nám. SNP 35, 814 20 Bratislava

Doručuje sa bezplatne dovšetkých domácností v Devínskej Novej Vsi

 

Zasielanie príspevkov

Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upravovať.

  • Za príspevok zodpovedá autor
  • Námety na príspevky prosím zasielajte na adresu redakcie: redakcia@mudnv.sk
  • Termín uzávierok: vždy k 15. dňu

Objednávkový formulár (PDF - 97 KB)

Edičný plán 2019(PDF - 49 KB)

Edičný plán 2020(PDF - 50 KB)

Inzercia DEVEX formáty (PDF -69 KB)

Jednotlivé vydania