7028

Miestna rada

Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Plní úlohy podľa rozhodnutia miestneho zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.

 

V zmysle §14 zákona č. 369/1990 Zb. si miestne zastupiteľstvo môže zriadiť miestnu radu. Miestnu radu a jej členov môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek odvolať.  Miestna rada je zložená z poslancov, ktorých volí miestne zastupiteľstvo na celé funkčné obdobie.  Spôsob volieb upravuje rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva.

 

Miestna rada bola zriadená uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves UMZ č. 4/11/2018 zo dňa 10.12.2018.

 

Počet členov miestnej rady tvorí najviac tretinu počtu poslancov, t. j. pri počte 12 poslancov  (mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves) sa volia najviac 4 členovia rady. S poukazom na § 13b ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb., je zástupca starostu členom miestnej rady.

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves si uznesením UMZ č. 16/12/2018 zvolila týchto členov miestnej rady: Mgr. Rastislava Tešoviča, Mgr. Miroslava Antala a Bc. Jozefa Tittela. Ďalším členom miestnej rady je zo zákona zástupkyňa starostu Mgr. Beata Janatová.

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb.  starosta zvoláva a vedie zasadnutie miestnej rady.

Podľa § 17 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. sa prednosta obecného úradu zúčastňuje zasadnutí miestnej rady s hlasom poradným.

Podľa § 18f ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. sa hlavný kontrolór zúčastňuje na zasadnutiach miestnej rady s hlasom poradným.

 

Zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves sa spravuje Rokovacím poriadkom Miestnej rady mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves č. Z-2019/01, účinným od 1.3.2019: https://www.devinskanovaves.sk/buxus/docs/pdf/predpisy/Rpmr2019.pdf