6948

Oddelenia MÚ

Oddelenia preneseného výkonu ŠS

19.08.2019

Oddelenie služieb občanom a evidencie

19.08.2019

Sociálny referát je umiestnený na prízemí vpravo, číslo dverí 3.Čo všetko mestská časť v oblasti sociálnych vecí vykonáva a poskytuje: základné sociálne poradenstvo sprostredkovanie ďalšej pomoci (rodinná poradňa, ...) opatrovateľská služba v domácnosti posudky o odkázanosti na sociálnu ...

Oddelenie ekonomiky a rozpočtu

19.08.2019

Všetko ohľadom miestnych daní Vám rada poradí pani Mgr. Mária Oslancová .Oddelenie miestnych daní a pokladňu nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A č.dverí 4  tel:02/60 20 14 10 Pokladňu má na starosti Alexandra Madajová č.dverí 4  tel:02/60 20 14 39 Jej nadriadeným...

Oddelenie správy, evidencie a údržby majetku

19.08.2019

Všetko ohľadom bytov, nájmov za byty, platba energií Vám rád poradí pán Mgr. Branislav Chandoga.Správu bytov nájdete na Miestnom úrade DNV, Novoveská 17/A č.dverí 18 tel: 02/60 20 14 43  Meno a zaradenie Kontakt Ing. Denisa Mikulcová referát nehnuteľného majetku 02/60201418 ...

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

19.08.2019

 Meno a zaradenie Kontakt Ing. Katarína Macákovávedúca oddelenia 02/60201434 e-mail:katarina.macakova@mudnv.sk Ing. Dagmar Tittelová referát výstavby a cestného hospodárstva 02/60201436 e-mail: dagmar.tittelova@mudnv.sk Ing. Tatiana Ledényiová referát výstavby a...