6950

Oddelenie služieb občanom a evidencie

Sociálny referát je umiestnený na prízemí vpravo, číslo dverí 3.

Čo všetko mestská časť v oblasti sociálnych vecí vykonáva a poskytuje:
 • základné sociálne poradenstvo
 • sprostredkovanie ďalšej pomoci (rodinná poradňa, ...)
 • opatrovateľská služba v domácnosti
 • posudky o odkázanosti na sociálnu službu
 • príspevok na stravovanie dôchodcu v spoločnom stravovaní
 • príspevok na stravovanie dieťaťa v školskej jedálni
 • jednorazové finančné výpomoci
 • vykonáva šetrenie v rodinách (u jednotlivcov) , ktorým poskytuje dávky sociálnej pomoci
 • príspevok pri narodení dieťaťa

 • spracovanie žiadostí o vybrané vyčlenené byty
 • funkciu opatrovníka, majetkového opatrovníka, poručníka alebo opatrovníka fyzickej osoby, ktorej súd obmedzil spôsobilosť na právne úkony
 • funkciu osobitného príjemcu prídavkov na dieťa a dávky v hmotnej núdzi
 • vyjadrenia pracovníkov Miestneho úradu k spôsobu života a povesti fyzických osôb
 • pripravuje podklady pre rokovanie sociálno-zdravotnej a bytovej komisie
 • poskytuje pomoc občanom bez domova pri zabezpečovaní prístrešia, poskytuje pomoc maloletým v naliehavých prípadoch, najmä ak sú život alebo zdravie maloletého v doterajšom prostredí vážne ohrozené
 • zabezpečuje úlohy vyplývajúce zo zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle čl. 32 Štatútu hl. m. SR Bratislavy

 • vydáva rozhodnutia o udelení pokarhania malololetým a mladistvým pri porušení zákazu podľa § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení zákona č. 214/2009 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

 • zabezpečuje akcie pre deti zo sociálne slabších a viacdetných rodín pri príležitosti MDD, Mikuláš a pod.

 • spolupracuje so subjektmi a inštitúciami činnými v sociálno-zdravotnej oblasti, ktoré poskytujú sociálnu pomoc v súlade so zákonom o sociálnych službách, ako aj s ďalšími právnickými a fyzickými osobami, ktoré pôsobia v sociálnej oblasti

 • zabezpečuje pochovávanie zomrelých, ak k úmrtiu došlo na území mestskej časti a ktorých pohreb nebol inak zabezpečený

 • v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje dotácie na stravovanie, školské pomôcky základným školám a materským školám v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ deťom z nízko príjmových a sociálne slabších rodín

 • spolupracuje s Nemocnicami pri umiestňovaní občanov mestskej časti BA- Devínskej Novej Vsi, ktorí nemajú rodinných príslušníkov, do domovov sociálnych služieb

Meno a zaradenie Kontakt
JUDr. Jana Hrnčířová
vedúca oddelenia

02/60201409
e-mail:
jana.hrncirova@mudnv.sk

Ing. Ingrid Zaťková
 referent vnútornej správy
a opatrovateľskej služby
02/60201432
+421918807519
e-mail:
ingrid.zatkova@mudnv.sk
Mgr. Miriam Nagyová
referent sociálnych vecí

02/60201416
e-mail:
miriam.nagyova@mudnv.sk

Julie Pakšiová
referent klientského centra

02/60201404
e-mail:
julie.paksiova@mudnv.sk

Renáta Vitézová
referent klientského centra

02/60201400
e-mail:
renata.vitezova@mudnv.sk

Zoznam opatrovateľov/liek
Mária Kvašnáková
Olena Prokopová
Zuzana Gašparíková
Antónia Bothová
Eugen Gnoth
Andrea Komorníková - (rodičovská. dov.)
Zlatica Trebatická
Katarína Jakubcová