6953

Oddelenie výstavby, dopravy a životného prostredia

 Meno a zaradenie Kontakt

Ing. Katarína Macáková
vedúca oddelenia

02/60201434
e-mail:
katarina.macakova@mudnv.sk
Ing. Dagmar Tittelová
referát výstavby a cestného hospodárstva
02/60201436
e-mail:
dagmar.tittelova@mudnv.sk
Ing. Tatiana Ledényiová
referát výstavby a životného prostredia

02/60201437
e-mail:
tatiana.ledenyiova@mudnv.sk