101
  • Organizácie

Organizácie zriadené mestskou časťou

Miestne zastupiteľstvo môže zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie napojené na rozpočet mestskej časti a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, ako aj zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať členov orgánov týchto právnických osôb, ako aj schvaľovať majetkovú účasť mestskej časti v právnickej osobe.

Výkon práv mestskej časti v obchodných spoločnostiach vykonáva starosta ako štatutárny orgán mestskej časti spôsobom uvedeným v internej norme, ktorou sú Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti, schválenej miestnym zastupiteľstvom.

Príspevkové organizácie Istra Centrum riaditeľ Rastislav Šimkovič
Denova riaditeľ Mgr. Petra Neischlová
Rozpočtové organizácie ZŠ Pavla Horova 16 riaditeľ Mgr. Miloš Marko
ZŠ Ivana Bukovčana 3 riaditeľka Mgr. Renáta Balogová
MŠ Pavla Horova 3 riaditeľka Mgr. Iveta Pillanková
MŠ Milana Marečka 20 riaditeľka Irena Ludvigová
Obchodné organizácie Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. kontaktná osoba Jaroslav Zaťko
DNV ŠPORT, spol. s r.o. kontaktná osoba Andrei Kiszel
DEVNET, a.s.
Iné organizácie Dobrovoľný hasičský zbor mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves veliteľ Pavol Goldstein
Dom sociálnych služieb Senecio, n.o. riaditeľka Ing. Zuzana Horáčiková
Denné centrum pre seniorov vedúca Daniela Lipková