6947

Prednostka MÚ

Ing. Mária Koprdová
prednosta úradu
02/60201440
e-mail: maria.koprdova@mudnv.sk

JUDr. Jana Hrnčířová
zástupkyňa prednostu
02/60201409
e-mail: jana.hrncirova@mudnv.sk