4269

Revitalizácia Istrijskej ulice

                 

Ďalší úspech Devínskej!

MČ Bratislava  -Devínska Nová Ves sa podarilo  uspieť v ťažkej konkurencii a získať nenávratný finančný príspevok z EÚ fondov v prioritnej osi 1. Infraštruktúra. Opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel Operačného programu Bratislavský kraj/ ďalej OPBK/.
Naša mestská časť dostala v januári 2013 z MPRV SR Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, na základe výsledkov odborného hodnotenia žiadosti a odporúčania výberovej komisie. Rozhodnutie Riadiaceho orgánu pre OPBK je v súlade s § 14 a nasl. Zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva.
Projektovú žiadosť “Revitalizácia verejného priestoru jadra Istrijskej ulice“ podala mestská časť 26.4.2012.

Zámerom tohto projektu je urgentná revitalizácia značne zdevastovanej časti Istrijskej ulice tak, aby poskytovala  primeraný životný štandard pre obyvateľov aj návštevníkov obce a zároveň  výraznou mierou prispela k zatraktívneniu centrálnej zóny obce.

   
Po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP, mestská časť pristúpi k verejnému obstarávaniu na dodávateľa stavby. Po úspešnom  ukončení VO sa začnú práce na revitalizácii. Dúfame, že sa nám to podarí už v lete tohto roku. Rekonštruovať sa budú: chodníky, spevnené plochy, odtokové žľaby. Terén sa vyrovná tak, aby sa rešpektoval bezbariérový prístup na verejných priestoroch. Vybuduje sa drobná architektúra, malý parčík s detským bezbariérovým ihriskom v okolí Múzea kultúry Chorvátov na Slovensku a založia sa trávnaté plochy so stromoradím, kríkmi a kvetinovými záhonmi. Veľký význam k lepšej priepustnosti cestnej premávky a zvýšenia bezpečnosti pre chodcov aj motoristov bude presunutie a vybudovanie nových zastávok MHD, ktoré sa  osadia  novými, modernými prístreškami, čo taktiež napomôže k vzniku moderného atraktívneho priestoru. V prieluke pred Múzeom kultúry Chorvátov bude umiestnené certifikované detské ihrisko. Hracia zostava bude spĺňať podmienky celoeurópskych bezpečnostných noriem. Špeciálne prispôsobené herné prvky umožnia hru zdravým, ale aj telesne postihnutým deťom. Zostava  bude komponovaná tak, aby rozvíjala fyzické danosti detí, koordináciu, sústredenosť, logiku, predstavivosť, kombinačné schopnosti a pomáhala im oboznamovať sa so základnými fyzikálnymi zákonmi.
Poloha rekonštruovanej časti Istrijskej ulice voľne nadväzuje na historickú cestu – spojnicu bývalého Rakúsko – Uhorska, ktorá bola obnovená otvorením Cyklomostu Slobody. Tento  bol vybudovaný pomocou Programu cezhraničnej spolupráce CBC  SR – AT. Súvisí so zámerom prepojiť cyklotrasy bratislavských mestských častí – Dúbravky, Karlovej Vsi, Devína, Devínskej Novej Vsi s Dolným Záhorím a Dolným Rakúskom. Stúpla tak nutnosť humanizácie tejto lokality, ktorá výzorom, usporiadanosťou, ponukou možností na oddych a služby v súčasnosti už desiatky rokov v mnohom zaostáva.
Navrhované zmeny v rámci projektu pomôžu oživiť túto lokalitu a vytvoria predpoklady pre estetickosť, funkčnosť a bezpečnosť smerujúcu k zvyšujúcej sa kvalite života obyvateľov našej mestskej časti a jej návštevníkov.
Základnou podstatou projektu je postupné vytvorenie uceleného multifunkčného priestoru a umožnenie pozitívneho rozvoja oblasti.
24.04.2014

obrazok

Pokračujeme podľa harmonogramu

29.10.2013

Revitalizácia Istrijskej ulice

16.10.2013