103
  • Starosta

Starosta

Starostom mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves na volebné obdobie 2018-2022 je Dárius Krajčír .
Starosta je výkonným orgánom mestskej časti, zastupuje ju navonok. Starosta je zároveň i štatutárnym orgánom mestskej časti. Starostu volia obyvatelia mestskej časti v priamych voľbách na štvorročné obdobie


úradným miestom starostu je "Vila Košťálová"

tel.: 60 20 14 41 (44)

e-mail: starosta@mudnv.sk

Starostu zastupuje jeho zástupca, ktorého poveruje zastupovaním starosta z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Zástupca starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.