2770

Environmental Impact Assessment - EIA

Začiatok | Predošlé |

9 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána

19.11.2019

PDF - 1576 KB

Kolaudačné rozhodnutie - „KPaEH ČOV Devínska Nová Ves - Výmena horáka zvyškového plynz“

13.11.2019

PDF - 646 KB

Obytný súbor DNV – Lamačská brána“ – časť SO 001 Príprava územia a HTÚ - „Zastavenie územného konania“

31.10.2019

PDF - 333 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 10 - vrátnica a objekt SO 20 - Terénne a sadovnícke úpravy -„ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

PDF - 209 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 09 - rodinný dom Uno - „ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

PDF - 215 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 05 - rodinný dom SO 05 Stilo Absolut - „ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

PDF - 215 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 04 - rodinný dom Stilo Mini - „ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

PDF - 215 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 03 - rodinný dom Stilo 3i - „ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

PDF - 183 KB

Vzorove centrum domov - Lamačská brána I. etapa - DNV - objekt SO 02 - rodinný dom Stilo 4i - „ Oznámenie o začatí stavebného konania“

31.10.2019

pdf - 215 KB

„Centrum kamiónovej dopravy - rozšírený areál VW SK, a.s. - objekt SO 04 Komunikácie a spevnené plochy - časť areál“ - prerušené

18.10.2019

PDF - 316 KB

Začiatok | Predošlé |