5935

Vybavovanie sťažností

Vybavovanie sťažností v režime zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 Sťažnosťou je podanie sťažovateľa, ktorým sa domáha ochrany svojich individuálnych práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou mestskej časti a súčasne poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti mestskej časti.

 Sťažnosť musí byť písomná. Vyhotovená môže byť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

 Sťažnosť v listinnej podobe možno podať:

  • prostredníctvom poštovej prepravy na adresu sídla mestskej časti - Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava,
  • osobným odovzdaním zamestnancovi klientskeho centra miestneho úradu mestskej časti počas stránkových hodín klientskeho centra (klientske centrum je zároveň podateľňou úradu).

 Sťažnosť v elektronickej podobe možno podať:

  • zaslaním do elektronickej schránky mestskej časti na slovensko.sk,
  • elektronickou poštou na e-mailovú adresu: staznosti@mudnv.sk alebo mudnv@mudnv.sk; za písomne podanú sa podľa zákona o sťažnostiach považuje len sťažnosť podpísaná zaručeným elektronickým podpisom, inak ju sťažovateľ musí do 5 pracovných dní potvrdiť, a to vlastnoručným podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom alebo odoslaním do elektronickej schránky mestskej časti. Na potvrdenie sťažnosti sa sťažovateľ osobitne nevyzýva.

 Náležitosti sťažnosti upravuje § 5 zákona o sťažnostiach.

 Mestská časť po preskúmaní, či ide o sťažnosť podľa zákona o sťažnostiach, túto:

  • prešetrí (§ 18 až § 22 zákona o sťažnostiach),
  • postúpi (§ 9  a § 18 ods. 3 prvá veta zákona o sťažnostiach),
  • vráti (§ 8 ods. 3 zákona o sťažnostiach) alebo
  • odloží (§ 5 ods. 5 a § 6 zákona o sťažnostiach).

 Lehota na vybavenie sťažnosti je do 60 pracovných dní odo dňa jej doručenia mestskej časti. V prípade sťažnosti doručenej elektronickou poštou (e-mailom) bez zaručeného elektronického podpisu je lehota do 60 pracovných odo dňa doručenia písomného potvrdenia sťažnosti, a to vlastnoručným podpisom sťažovateľa alebo zaručeným elektronickým podpisom alebo odoslaním do elektronickej schránky mestskej časti. Lehota začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení sťažnosti.

 Lehotu na vybavenie sťažnosti môže mestská časť podľa § 13 ods. 2 zákona o sťažnostiach predĺžiť max. o 30 pracovných dní, ak je jej prešetrovanie náročné. Predĺženie lehoty musí byť sťažovateľovi písomne oznámené s uvedením dôvodu v čase pred uplynutím zákonnej lehoty.

 Lehota na vybavenie sťažnosti neplynie:

  • odo dňa odoslania výzvy sťažovateľovi na poskytnutie spolupráce do poskytnutia spolupráce,
  • odo dňa odoslania žiadosti o poskytnutie súčinnosti inému orgánu verejnej správy alebo inej osobe do poskytnutia súčinnosti.