5283

Zverejnenie zámerov

Vyhľadať:

Predmet

Zverejnené dňa

Prenajať nebytový priestor o výmere 63,80 m2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v ob-jekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka č. 2 - 6, súp. č. 6107 (PDF - 268 KB)

2019-11-12

Prenajať nebytový priestor o výmere 68,00 m2, nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275 (PDF - 190 KB)

2019-11-12

Zriadiť právo zodpovedajúce vecnému bremenu k pozemkom registra „C“ KN celkovo v rozsahu 661 m2 (PDF - 198 KB)

2019-09-04

Predaja dielu 1 o veľkosti 3 m2, dielu 2 o veľkosti 3 m2 a dielu 3 o veľkosti 4 m2, od pozemku pred ZMVM parc.č. 2078/26 (PDF -322 KB)

2019-08-12

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 210 vo výmere 8 m2 (PDF - 321 KB)

2019-08-12

Prenajať nebytový priestor o výmere 16 m² v suteréne na ul. M. Marečka č. 8 - 12, súp. č. 6108 (PDF - )

2019-08-02

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/31 vo výmere 12,2 m2 (PDF - 268 KB)

2019-08-02

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 349 vo výmere 40 m2 (PDF - 268 KB)

Prenajať časti pozemkov: parc. č. 1302 o výmere 945 m2 pozemku zastavané plochy a nádvoria, parc. č. 1304 o výmere 232 m2, druh pozemku záhrady a prac. č. 1300/2 o výmere 2044 m2, druh pozemku záhrady zastavané plochy a nádvoria (PDF - 278 KB)

2019-06-18

Prenajať nebytový priestor č.9 o výmere 36,00 m2, v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275 (PDF - 190KB)

2019-06-03

Výpožičky časti pozemkov parc. č. 316 o výmere 195 m² a parc. č. 317 o výmere 436 m², spolu 631 m², vedené na liste vlastníctva č. 2328 (PDF - 188KB)

2019-05-30

Prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemkov registra „C“ KN o výmere 1,3m2  a to pozemkov: parc.č. 926/6, parc.č. 2292/115, parc.č. 2149/1, parc.č. 124/11, parc.č. 2565/109, parc.č. 2878/15, parc.č. 2878/54, parc.č. 4/1, parc.č. 349 a časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 3798/278   (PDF - 327 KB)

2019-05-23

Prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemkov registra „C“ KN o výmere 1,3m2  a to pozemkov: parc.č. 119/2, parc.č. 2878/491, parc.č. 2149/5, parc.č. 99/1, parc.č. 2878/76, parc.č. 2292/462, parc.č. 656/1, parc.č. 154, parc.č. 10/1, parc.č. 956 (PDF - 328 KB)

2019-05-23

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 vo výmere 18 m2 (PDF -320 KB)

2019-05-17

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 263 vo výmere 5 m2 (PDF - 320 KB)

2019-05-13

Prenajať nebytový priestor o výmere 44,00 m2, v objekte Líniového centra na ulici Eisnerova 54/C (PDF - 190 KB)

2019-05-09

Prenajať nebytový priestor č.9 o výmere 36,00 m2, v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1(PDF - 189 KB)

2019-05-09

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288 vo výmere 25 m2 (PDF - 268 KB)

2019-04-18

Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/29 vo výmere 5 m2 (PDF - 320 KB)

2019-03-13

Vypožičať pozemok registra „C“KN parc.č. 1506, záhrada o výmere 558 m², k.ú. Devínska Nová Ves. (PDF - 270 KB)

2019-03-13

Prenajať nebytový priestor o výmere 44,00 m2, nachádzajúci sa v objekte Líniového centra na ulici Eisnerova 54/C, súp.č. 6292. (PDF - 190 KB)

2019-03-06

Prenajať nebytový priestor o výmere 36,00 m2, na 2. nadzemnom podla-ží v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275. (PDF - 189 KB)

2019-03-06

Predaja novovytvorených pozemkov registra "C" KN parc.č. 1671/9 (PDF - 321 KB)

2019-01-28

Prenajať nebytové priestory o výmere 170 m² v suteréne by-tového domu na ul. M. Marečka č. 8 - 12. (PDF - 192 KB)

2019-01-23

Prenajať nebytový priestor o výmere 36,00 m2, na ulici Š.Králika č. 1 (PDF - 189KB )

2019-01-22

Predaja pozemku registra "C" KN parc.č. 2007/3 – záhrady o výmere 95 m2 (PDF - 319KB)

2019-01-16

Prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 1833 vo vý-mere 6 m2 (PDF - 320 KB)

2019-01-16

Prenajať nebytový priestor o výmere 49,86 m2 na ulici Pavla Horova 7 (PDF - 189 KB)

2019-01-15

Prenajať nebytový priestor o výmere 36,46 m2 na ulici Š.Králika č. 1 (PDF - 189 KB)

2019-01-15

Prenajať nebytový priestor – skladový priestor o výmere 20,00 m2 (PDF - 269 KB)

2018-12-04

Predaj pozemku registra "C" KN parc.č. 2007/3 – záhrady o výmere 95 m2

2018-11-27

Prenajať nebytový priestor č.6 o výmere 38,61 m2, nachádzajúci sa na prízemí v objekte Viacú-čelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275, ležiacom na parcele č. 2878/80

2018-09-26

Výpožičky nebytových priestorov (telocviční) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Základnej škole Pavla Horova 16, súpisné číslo 6148, par.č. 2149/34, k.ú. DNV, malá telocvičňa v rozsahu 7,5 hodín do týždňa a veľká telocvičňa rozsahu 1,5 hodín do týždňa.

2018-09-04

Výpožičky nebytových priestorov (telocviční) z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Základnej škole Pavla Horova 16, súpisné číslo 6148, par.č. 2149/34, k.ú. DNV, veľká telocvičňa rozsahu 6,5 hodín do týždňa.

2018-09-04

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 115/2 o výmere 17,5 m², druh pozemku - ostatné plochy, o celkovej výmere 838 m2, k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

2018-08-30

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok registra „C“KN parc.č. 1506, záhrada o výmere 558 m², k.ú. Devínska Nová Ves, pozemok zapísaný na liste vlastníctva č. 1723, vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy

2018-08-30

Prenájom NP - skladový priestor o výmere 20,00 m2, nachádzajúci sa v suteréne bytového domu na ulici Milana Marečka č. 8 - 12, súp. č. 6108, ležiaci na parcele č. 2565/66,

2018-08-20

Prenájom nebytového priestoru č.6 o výmere 18,85 m2, nachádzajúci sa na prízemí v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1, súp.č. 6275, ležiacom na parcele č. 2878/80

2018-08-20

Prenájom nebytového priestoru o výmere 85,83 m2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka č. 2 - 6, súp. č. 6107

2018-07-25

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1613/1 vo výmere 1,5 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok o celkovej výmere 2668 m2, k.ú. Devínska Nová Ves

2018-07-17

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1752/1 vo výmere 20 m2, zastavané plochy a nádvoria, pozemok o celkovej výmere 1200 m2

2018-07-13

Pránájom časti pozemkov č. 1302 o výmere 945 m2 pozemku zastavané plochy a nádvoria, č. 1304 o výmere 232 m2, druh pozemku záhrady a č. 1300/2 o výmere 2044 m2, druh pozemku záhrady zastavané plochy a nádvoria, zapísané na liste vlastníctva č. 2328 v k.ú. Devínska Nová Ves 

2018-06-22

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 115/2 vo výmere 17,5 m2, ostatné plochy, pozemok o celkovej výmere 838 m2, k.ú. Devínska Nová Ves

2018-06-22

Prenájom pozemoku registra „C“ KN  parc.č. 124/3 a časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 124/2 o výmere 51 m2

2018-06-07

Výpožička z dôvodu osobitného zreteľa časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 10/1 o výmere 12,71 m²

2018-05-28

Prenájom pozemkov registra „C“ KN parc.č. 124/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 458 m2, parc.č. 124/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 1167 m2 - ZRUŠENÝ

2018-05-28

Prenájom NP - sklad o výmere 38,00 m2, nachádzajúci sa v pivničných pries-toroch, v objekte Mýtnica na ulici Istrijská č. 49, súp. č. 5082

2018-05-24

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 vo výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3063 m2, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu určitú  t.j. 2 roky

2018-05-21

Prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa - pozemku registra „C“KN parc.č. 480/14

2018-04-23

Predaj pozemku registra "C" KN parc.č. 1428/91

2018-04-16

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288 vo výmere 25 m2, druh pozemku ostatné plochy  o celkovej výmere 637 m2, k.ú. Devínska Nová Ves, na dobu určitú

2018-04-16

Prenájom NP - o výmere 43,20 m2, nachádzajúce sa v bloku „C“ v objekte Základnej školy  na ulici Pavla Horova 16

2018-03-16

Prenájom NP - v nebytovom priestore ZŠ Pavla Horova 16 vo výmere 393,86 m2

2018-02-21

Prenájom NP - o výmere 23,40 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1

2018-02-02

Prenájom časti pozemkov 1302 o výmere 945 m2, 1304 o výmere 232 m2, 1300/2 o výmere 2044 m2

2017-12-10

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 873  o výmere 12,6 m2

2017-12-04

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1834/1 vo výmere 30 m2, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3063 m2, k.ú. Devínska Nová Ves

2017-11-28

Predaj pozemku registra "C" KN parc.č. 1428/90

2017-11-24

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku registra „C“ KN  parc.č. 34 o výmere 20 m²

2017-11-20

Výpožičky nebytového priestoru - o výmere 64 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Základnej škole Ivana Bukovčana 3, súpis-né číslo 6126, par.č. 2565/2, k.ú. DNV a to rozsahu 8 hodín do týždňa.

2017-10-25

Výpožičky nebytových piestorov - z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Základnej škole Pavla Horova 16, súpisné číslo 6148, par.č. 2149/34, k.ú. DNV, malá telocvičňa v rozsahu 7,5 hodín do týždňa a veľká telocvičňa rozsahu 2,5 hodín do týždňa.

2017-10-25

Výpožičky nebytových priestorov - o výmere 300 m2 a priestory herne o výmere 200 m2 z dôvodu hodného osobitného zreteľa v Zá-kladnej škole Ivana Bukovčana 3, súpisné číslo 6126, par.č. 2565/2, k.ú. DNV a to rozsahu denne v čase od 15:00 - 21:00.

2017-10-25

Výpožička nebytového priestoru z dôvodu hodného osobitného zreteľa v ZŠ IB3

2017-10-20

prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa novovytvoreného pozemku registra „C“KN parc.č. 480/14

2017-10-19

Prenájom pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/30 vo výmere 1m2

2017-09-21

Darovanie HM - traktorová kosačka - Denova

2017-09-13

Predaj pozemkov C - pozemku registra "C" KN parc.č. 124/13, druh pozemku ostatné plochy o výmere 737 m2 a novovytvorených pozemkov registra „C“KN parc.č. 124/50, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2, parc.č. 124/51, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 10 m2, ktoré vznikli odčlenením od pozemku registra „C“ KN parc.č. 124/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 330 m2 na základe geometrického plánu č. 125/2016

2017-08-28

Prenájom NP č. 3 o výmere 16,72 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte Viacú-čelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1

2017-08-27

Prenájom NP - skladový priestor o výmere 20,00 m2, na ulici Milana Marečka č. 8 - 12

2017-08-15

Zverejnenie oznámenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej v termíne: od 13.07.2017 do 27.07.2017 do 12:00

2017-08-08

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 349 vo výmere 40 m2

2017-07-07

Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytové priestory miestnosť č.4 na 1. nadzemnom podlaží a miestnosť č. 224 na 2.nadzemnom podlaží v celkovej výmere 70,07 m² v objekte Viacúčelového zariadenia ul. Štefana Králika č. 1

2017-06-06

Prenájom z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor výmere 23,40 m², nachádzajúci sa v pivničných priestoroch v objekte Mýtnica

2017-06-06

Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc.č. 1266/1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa o rozmere 2,50m x 5,50m, t.j. o výmere 13,75 m2, pozemok o celkovej výmere 3320 m2

2017-06-06

Výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa hnuteľných vecí: Displej, Monitor

2017-06-06

Zámer výpožičky nehnuteľností pre prísp. org. Istracentrum

2017-06-01

Výpožička z dôvodu hodného osobitného zreteľa časť pozemku registra „E“ KN parc.č. 589 o výmere 800 m2

2017-05-17

Prenájom pozemku registra „C“ KN parc.č. 154 o výmere 2,7 m2

2017-05-17

Prenájom pozemnku registra „C“ KN parc.č. 154 o výmere 1 m2

2017-05-17

Prenájom nebytového priestoru - Mýtnica - 71,23 m2

2017-05-17

Výpožička z dôvodu hodného osobítného zreteľa nehnuteľností - zosúladenie skutkového stavu Denova

2017-04-13

Prenájom NP - spolu o výmere 71,23 m2,  nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží, a to miestnosti č. 203 a 204, v objekte Mýtnica na ulici Istrijská č. 49

2017-04-03

Prenájom NP -č.10 o výmere 40,15 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1

2017-04-03

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1833 vo výmere 6m2

2017-03-22

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1266/1 o výmere 13,75 m2

2017-02-17

Zámer - Výpožička z dôvodu hodného osobítného zreteľa nehnuteľností - ZŠ P. Horova 16

2017-02-15

Zámer - Výpožička z dôvodu hodného osobítného zreteľa nehnuteľností - ZŠ I. Bukovčana 3

2017-02-15

Prenájom - pozemku registra „C“ KN parc.č. 349 o výmere 35 m2

2017-02-14

Zámer - Výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - škôlka Marečka

2017-02-10

Zámer - Výpožičky z dôvodu hodného osobitného zreteľa - škôlka Horova

2017-02-10

Zámer - Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 2878/288 o výmere 25 m2, ostatná plocha, o celkovej výmere pozemku 637 m2

2017-02-10

Zámer - Prenajať časť pozemku registra „C“ KN parc.č. 1615/1 o výmere 24 m2, záhrada, o celkovej vý-mere 144 m2

2017-02-10

Zámer - Prenajať nebytový priestor č.10 o výmere 40,15 m2, nachádzajúci sa na 1.poschodí v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1

2017-02-10

Zámer - Prenajať nebytový priestor spolu o výmere 71,23 m2, nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží, a to miestnosti č. 203 a 204, v objekte Mýtnica na ulici Istrijská č. 49

2017-02-10

Predĺženie nájmu nebytového priestoru - o výmere 32,07 m2, nachádzajúci sa v objekte Základnej školy na ulici Ivana Bukovčana 3

2016-12-01

Prenajať nebytový priestor č.6 o výmere 23,40 m2

2016-11-28

Prenájom nebytového priestoru - Mýtnica - o výmere 71,23 m2

2016-11-08

Prenájom nebytových prietorov VÚZ - priestor č.11 o výmere 16,96 m2 , priestor č.10 o výmere 40,15 m2, priestor č.6 o výmere 23,40 m2

2016-11-08

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1266/1 o výmere 13,75 m2

2016-11-08

Prenájom NP v priestore VÚZ - 16,96m2

2016-09-28

Prenájom NP v objekte Mýtnica - 71,23 m2

2016-09-28

Prenájom nebytového priestoru v objekte Mýtnica na ulici Istrijská č. 49

2016-08-19

Prenájom nebytových priestorov v objekte Viacúčelového zariadenia na ulici Š.Králika č. 1

2016-08-19

Prenájom nebytového priestoru o výmere 17,00 m2 nachádzajúci sa na 1. nadzemnom podlaží v
objekte Dovina pasáže na ulici Milana Marečka č. 2 - 6

2016-08-19

Výpožička pozemku parc.č. 124/5 o výmere 3976 m2

2016-06-17

Výpožička pozemku parcelné číslo 478/4 o výmere 2791 m2

2016-06-17

Prenájom nebytového priestoru - 41,25 m2 - Mýtnica, Istrijská 49

2016-05-23

Výpožička časti pozemku registra "C" parc č. 2292/460 o výmere 10,46m2

2016-05-09

Prenájom NP o výmere 46,19m2 a 71,23m2 v objekte Mýtnica

2016-05-09

Prenájom NP č. 7 o výmere 33,34m2, 40,15m2, 23,40m2 na ulici Š. Králika.

2016-05-09

Vypožičanie nebytového priestoru č. 11 o výmere 16,96m2 - Š. Králika

2016-05-09

Prenájom časti pozemku registra "C" parc. č. 2878/491 o výmere 50m2

2016-05-05

Prenájom časti pozemku registra "C" KN parc. č. 1615/1 o výmere 30m2

2016-05-05

Prenájom nebytového priestoru o výmere 36,00 m2 - VÚZ - Š. Králika 1

2016-03-24

Prenájom nebytového priestoru o výmere 71,23 m2 - Mýtnica

2016-03-24

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/26 o výmere 57,5 m2, ostatná plocha, celková výmera pozemku 238 m2

2016-02-17

Prenájom časti pozemku registra „C“ KN parc.č. 1428/29 o výmere 5 m2, ostatná plocha, celková výmera pozemku 2560 m2

2016-02-17

Prenájom nebytového priestoru - VÚZ, Š.Králika 1 - 17,14 m2 - 33,34 m2 - 40,15 m2

2016-02-15

Prenájom nebytového priestoru - Mýtnica, Istrijská 49, - 46,19 m2 - 71,23 m2

2016-02-15

Prenájom nebytového priestoru - Dovina pasáž, Milana Marečka 8-12 - 101 m2

216-02-15