7170

Zasadnutie MZ č. 9

20.11.2019 - Uznesenia MZ

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva

mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves

zo zasadnutia dňa 13. novembra 2019

 

 

 

 

Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 28.10.2019, alebo trvalo plnených

UMZ č.121/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

b e r i e  n a  v e d o m i e

plnenie uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 28.10.2019, vrátane trvalo realizovaných uznesení z minulých rokov, podľa výsledkov vykonanej kontroly.

 

Hlasovanie :                prítomní:9       za:9                 proti:0             zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č. 3 Informácia o dôležitých rokovaniach starostu MČ BA-DNV

UMZ č.122/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

            b e r i e  n a  v e d o m i e

informáciu o dôležitých rokovaniach starostu od posledného zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves.

 

Hlasovanie :                prítomní:9       za:9                 proti :0            zdržal sa:0   nehlasoval:0


Bod č. 4 Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu  MČ BA-DNV na rok 2019

UMZ č.123/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

Rozpočtové opatrenia č. 3 k schválenému rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves  na rok 2019 v nasledovnom  znení:

 

 1. zvýšenie položky:
 • 312012 Na rozvoj školstva - ZŠ (stravné) vo výške 181 577,- €

          a zároveň zvýšenie výdavkov na položkách:

 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 1 (Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 16), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 17 538,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 2 (Školská jedáleň pri MŠ M. Marečka 20), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 8 350,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 3 (Školská jedáleň pri MŠ P. Horova 3), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 10 534,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 4 (Školská jedáleň pri MŠ J. Smreka), Položka 640 (Transfer pre MŠ - stravné) o sumu 27 029,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 5 (Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 1), Položka 640 (Transfer pre ZŠ - stravné) o sumu 39 442,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 6 (Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 3), Položka 640 (Transfer pre ZŠ - stravné) o sumu 39 442,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ – stravné – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o sumu 19 621,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ – stravné – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o sumu 19 621,- €

 

 1. zvýšenie položky:
 • 111003 Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve vo výške 32 653,- €

    a zároveň zvýšenie výdavkov na položkách:

 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok č. 1 (Materská škola Milana Marečka (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 8 544,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 1 (Materské školy), Prvok č. 2 (Materská škola Pavla Horova (bez jedální)), Položka 640 (Transfer pre MŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 11 272,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 5 (Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 1), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 1 152,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 6 (Školská jedáleň pri ZŠ I.Bukovčana 3), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 1 152,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby – primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o sumu 1 895,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 3 (Školské stravovanie), Prvok č. 7 (Školská jedáleň pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby – nižšie sekundárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou) o sumu 1 895,- €
 • Program 4 (Vzdelávanie), Podprogram 4 (Školské kluby pri ZŠ), Prvok č. 2 (Školský klub pri ZŠ P. Horova), Položka 640 (Transfer pre ZŠ na mzdy, odvody, tovary a služby) o sumu 6 743,- €.

 

 1. vytvorenie a zvýšenie položky bežných príjmov:

- 312008 Bežné transfery – z rozpočtu VÚC vo výške 7 477 €

 

 1. zníženie položky:   
  • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 700 (KV – MÚ a Ostatné) o sumu 65 023,- €

a zároveň zvýšenie položiek:

 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Komunikačná infraštruktúra) o sumu 20 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Interiérové vybavenie) o sumu 12 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Výpočtová technika) o sumu 6 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia) o sumu 4 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Potraviny (pitný režim)) o sumu 500,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Softvér) o sumu 2 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Reprezentačné – zahraničné návštevy) o sumu 1 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – interiérové vybavenie) o sumu 5 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – prevádzkové stroje, prístroje) o sumu 5 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – komunikačná infraštruktúra) o sumu 1 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Rutinná a štandardná údržba – ostatná) o sumu 5 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 630 (Propagácia, inzercia a reklama) o sumu 2 000,- €
 • Program 1 (Všeobecné verejné služby), Podprogram 1 (Výdavky verejnej správy), Prvok č. 1 (Miestny úrad, riadenie a kontrola), Položka 637 (Vrátenie príjmov z minulých rokov (nerozpočtované)) o sumu 9 000,- €.

 

 1. zníženie položky:

- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok č. 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO) Položka 630 (Tovary a služby) o sumu 1 600,- € 

           a zároveň zvýšenie položky:

- Program 6 (Ochrana, bezpečnosť), Podprogram 2 (Požiarna ochrana), Prvok č. 2 (Dobrovoľný hasičský zbor obce - DHZO) Položka 630 (Tovary a služby – reprezentačné - súťaže) o sumu 1 600,- €.

 

Hlasovanie :                prítomní:9       za:9                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č. 5 Schválenie dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľností SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku

UMZ č.124/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľnosti (SNM-Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku) v znení  podľa  predloženého návrhu.

 

Hlasovanie :                prítomní:9       za:9                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č.6 Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 z ....., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 2/2014 o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2019

Bod bol prerokovaný bez prijatia uznesenia.


Bod č.6/A Stanovisko miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia č. ..../2019 z ....., ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 7/2016, 12/2014, 12/2012, 10/2007 o dani z nehnuteľností

Bod bol prerokovaný bez prijatia uznesenia.


Bod č. 7 Všeobecne záväzné nariadenie č. .........../2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, v  znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

UMZč.125/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

s ch v a ľ u j e

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves číslo 2/2019  zo dňa 15. mája 2019, v  znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2019, ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves podľa predloženého návrhu.

 

Hlasovanie :                prítomní:8       za:8                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č.8 Návrh harmonogramu zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v roku 2020

UMZč.126/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

 1. s ch v a ľ u j e

predložený harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020,

 1. ž i a d a

predsedov komisií, aby do 30.11.2019 doručili termíny zasadnutí komisií prednostke MU MČ BA-DNV.

 1. ž i a d a

prednostku, aby do 15.01.2020 zverejnila na webovom sídle MČ BA-DNV schválený harmonogram zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves na rok 2020, doplnený o termíny zasadnutí komisií.

 

Hlasovanie :                prítomní:8       za:8                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č. 9 Prijaté opatrenia k správe z kontroly hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom MČ BA-DNV v roku 2018 v DNV Šport,s.r.o..

UMZ č.127/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

b e r i e  n a v e d o m i e :

 1. informáciu o uzatvorení dodatku č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb vo verejnom záujme so spoločnosťou DNV Šport, s.r.o., ktorý bol podpísaný dňa 25.10.2019 a zverejnený dňa 28.10.2019, v ktorom sa práva a povinnosti doplnili aj o náklady na mzdy a platy zamestnancov vykonávajúcich služby vo verejnom záujme ako aj vrátane ostatných súvisiacich nákladov.

 

 1. Prijaté opatrenia:
 2. V termíne od 1.1.2020 bude DNV Šport, s.r.o. pri účtovaní o dotácii postupovať v súlade s príslušnými ustanovenia platných postupov účtovania o účtovaní dotácií, t.j. prostredníctvom účtu 347-ostatné dotácie.
 3. DNV Šport, s.r.o. bude od 1.1.2020, vrátane dotácie poskytnutej v roku 2019, zúčtovávať dotáciu v súlade s príslušnými ustanoveniami zmluvy o poskytnutí dotácie, a to minimálne v rozsahu uvedenom na tlačive, ktoré tvorí prílohu prijatých opatrení.
 4. DNV Šport, s.r.o. bude pri realizácií finančných operácii z prostriedkov poskytnutých MČ BA-DNV dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to najmä ustanovenia upravujúce poskytovanie preddavkov. Tieto bude DNV Šport, s.r.o. poskytovať len na základe upravených podmienok.

 

Hlasovanie :                prítomní:8       za:8                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č.10 Správa z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018

UMZ č.128/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

b e r i e  n a  v e d o m i e

Správu z kontroly vybraných kapitálových výdavkov v roku 2018 v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, Novoveská 17/A, 84310 Bratislava, IČO:00603392.

 

Hlasovanie :                prítomní:8       za:8                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0


Bod č.11 Vystúpenia občanov

Bod bol prerokovaný bez prijatia uznesenia.


Bod č.12 Rôzne

UMZ č.129/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

ž i a d a

prednostku MÚMČ BA DNV predložiť na schválenie žiadosť Ing. Vladimíra Mráza:

 1. Žiadosť o odpustenie úrokov.
 2. Žiadosť o povolenie splátok v zmysle zásad hospodárenia MČ BA DNV do najbližšieho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves.

 

Hlasovanie :                prítomní :8      za:8                 proti :0            zdržal sa :0   nehlasoval:0

 


V Bratislave 14. novembra 2019

 

 

 

 

 

 

   Dárius Krajčír                                                                    Ing. Mária Koprdová

     starosta mestskej časti                                                              prednostka Miestneho úradu

Bratislava-Devínska Nová Ves                                                    Bratislava-Devínska Nová Ves

 

 

 

Vytlačiť Poslať známenu