2996
  • Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie a súťaže

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa, adresa a kontaktné miesto:

Verejný obstarávateľ:
mestská časť Bratislava Devínska Nová Ves
IČO : 603 392
Sídlo : Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava, Slovenská republika

Štatutárny zástupca :  Dárius Krajčir – starosta
Tel :
0260201444    E-mail : starosta@mudnv.sk

Druh verejného obstarávateľa :    Regionálny alebo miestny orgán

Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona 25/2006 Z. z.:    § 6 ods. 1 písm. b)

Hlavný predmet alebo predmety činnosti :    Všeobecná verejná správa

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):   http://www.devinskanovaves.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Mária Koprdová  – prednostka miestneho úradu
Tel : 0260201440 E-mail : maria.koprdova@mudnv.sk

odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní
Tel : 0260201434   E-mail :

Ing. Tatiana Ledényiová - odborne spôsobilá osoba vo verejnom obstarávaní

Tel : 0260201437   E-mail : tatiana.ledenyiova@mudnv.sk

Bankové spojenie:  VÚB a.s.   Bratislava - mesto

Číslo účtu:   1624042/0200

Ďalšie informácie možno získať :
Na uvedenej adrese a kontaktnom mieste od kontaktných osôb


Začiatok | Predošlé |
obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Hlasovacie zariadenia

05.11.2019

PDF - 556 KB

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Zabezpečenie tlače periodika

07.08.2019

pdf - 85 KB

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ, ul. I. Bukovčana č.3

17.05.2019

PDF - 615 KB

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Bezpečnostný kamerový systém

18.02.2019

Predmetom tejto zákazky je dodanie bezpečnostného kamerového systému s montážou a uskutočnením nevyhnutných stavebných prác potrebných pre inštaláciu vrátane vybudovania dohľadového centra

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16

11.01.2019

Skvalitnenie technického vybavenia odborných učební ZŠ P. Horova 16

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk - Rekonštrukcia časti priestorov mýtnice pre ekocentrum

26.10.2018

Rekonštrukcia časti priestorov mýtnice pre ekocentrum

Plán verejného obstarávania 2017

14.02.2017

obrazok

Zateplenie MŠ M. Marečka 16 - dokumenty zákazky

14.07.2015

zverejnené na portali UVO

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk -Realizácia športového zázemia

18.06.2015

Realizácia športového zázemia Devínska Nová Ves – modulový objekt

obrazok

Výzva na predkladanie ponúk

27.04.2015

Zateplenie MŠ M. Marečka 16

Začiatok | Predošlé |