5019
  • Všeobecne záväzné nariadenia

Všeobecne záväzné nariadenia

Vyhľadať:

číslo VZN

Názov VZN

5/2019 (PDF - 298 KB)

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

4/2019 (PDF- 183 KB)

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

3/2019 (PDF - 349 KB)

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

2/2019 (PDF - 262 KB)

ktorým sa vydávajú trhové poriadky pre príležitostné trhy na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

4/2017

ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves, prevádzkovaného Rímskokatolíckou cirkvou, farnosť Bratislava-Devínska Nová Ves

3/2018-nové

o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

3/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu zóny Centrálna mestská zóna, mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves


2/2016 v znení
2/2017

o určení školských obvodov pre základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

1/2017

o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

6/2013 v znení
6/2016

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

5/2016

o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

3/2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

5/2016

o poskytovaní dotácií právnickým osobám alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých zriaďovateľom nie je mestská časť

15/2015

o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

11/2015

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania príspevkov sociálnej pomoci z rozpočtu mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves

14/2015

ktorým sa vyhradzujú miesta na verejných priestranstvách na umiestňovanie volebných plagátov a iných nosičov informácií v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

2/2014

o podmienkach organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia obyvateľov mestskej časti

7/2013

o ochrane nefajčiarov

10/2015 v znení
2/2018

o výške príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves

6/2011

o kronike mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

3/2015

ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území mestskej časti Bratislava- Devínska Nová Ves

5/2014 v znení
13/2015

o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves

4/2012

o určení dotácie na prevádzku a mzdy z rozpočtu mestskej časti na dieťa v materskej škole a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok v zriaďovacej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

6/2009  v znení
2/2011,
1/2012,
5/2012

o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestskou časťou Bratislava Devínska Nová Ves

1/2009

o bližších podmienkach poskytovania finančných prostriedkov na zabezpečenie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

1/2018

o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov (o príspevkoch) v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava Devínska Nová Ves

4/2006 v znení
2/2015

o evidencii pamätihodností MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

2/2005

o postreku proti komárom

6/2004

o určení školských obvodov pre základné školy s materskými školami v mestskej časti Bratislava Devínska Nová

6/2015

o príjímaní oznámení uskutočnovaní ohňostrojov

7/2015

o zabezpečovaní požiarnej ochrany v obytných objektoch v správe MČ Bratislava – Devínska Nová Ves

5/1996 v znení
6/1997, 3/1998
2/2000, 3/2001

o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

5/1994  + dodatok č. 1 k VZN5/1994

o spôsobe vykonania miestneho hlasovania občanov vyhláseného Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti DNV

12/2015

o verejnom uznaní za zásluhy / ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Devínska Nová Ves č. 3/1994 o verejnom uznaní za zásluhy

2/1992 v znení
4/2015

o insígniách starostu a ich používaní

5/2015

o symboloch Devínskej Novej Vsi a ich používaní

5/1991 + doplnok č. 1 k VZN 5/1991

o parkovaní autobusov, nákladných a špeciálnych motorových vozidiel, strojných mechanizmov a odstraňovanie vrakov

2/1991 + dodatok k VZN 1/1991 - zapracovaný

o čistote, zbere, odvoze a likvidácii tuhého domového odpadu