5013
  • Všetky novinky

Všetky novinky


Začiatok | Predošlé |

Zasadnutie MZ č. 9

20.11.2019

Uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava -Devínska Nová Ves zo zasadnutia dňa 13. novembra 2019         Bod č.2 Kontrola plnenia uznesení MZ MČ BA-DNV splatných do 28.10.2019, alebo trvalo plnených UMZ č.121/11/2019 Miestne zastupiteľstvo mestskej...

9 bytových domov - BORY HOME II - Lamačská brána

19.11.2019

PDF - 1576 KB

Zverejnenie zámerov

19.11.2019

Oznámenia o výruboch

18.11.2019

MČ Devínska Nová Ves ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov ozmanuje výruby stromov.

Kolaudačné rozhodnutie - „KPaEH ČOV Devínska Nová Ves - Výmena horáka zvyškového plynz“

13.11.2019

PDF - 646 KB

Pozvánka na MZ dňa 13.11.2019

07.11.2019

dňa 13. novembra 2019 o 15:00 hod.

Stavebné verejné vyhlášky

06.11.2019

Verejné vyhlášky k nahliadnutiu v pdf

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie

06.11.2019

Delegovanie členov do okrskovej volebnej komisie Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí...

Výzva na predkladanie ponúk - Hlasovacie zariadenia

05.11.2019

PDF - 556 KB

Obytný súbor DNV – Lamačská brána“ – časť SO 001 Príprava územia a HTÚ - „Zastavenie územného konania“

31.10.2019

PDF - 333 KB

Začiatok | Predošlé |