60
  • Výstavba

Výstavba

Referát výstavby je súčasťou oddelenia výstavby a životného prostredia.

Je umiestnený v miestnostiach  č.20 a  21.

 

Činnosti referátu výstavby:

* Prenesený výkon štátnej správy podľa stavebného zákon (SZ), zákona o vodách, cestného zákona (ohlasovanie drobných 
   stavieb, stavebných úprav, drobných stavieb vodohospodárskych, napojenia na komunikáciu)

* Určovanie súpisných a orientačných čísiel a ich evidencia

* Vydávanie záväzných stanovísk k investičnej výstavbe a vyňatiu z PPF

* Zabezpečovanie vlastnej investičnej výstavby – od prípravy stavieb po realizáciu
* Verejné obstarávanie

Tlačivá na stiahnutie tu.


Do pozornosti stavebníkom, ktorí sa chystajú prerábať byt

Každý sa raz rozhodne, že zlepší svoje bývanie. Aby pri realizácii svojich predstáv postupoval v súlade so zákonom a zároveň predišiel konfliktom so susedmi, odporúčame prečítať si týchto pár riadkov:

Na začiatku je potrebné si rozmyslieť, čo konkrétne chce stavebník v byte zmeniť, pretože podľa zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení  (ďalej stavebný zákon) je postup povoľovania rôzny. Záleží na predmete a rozsahu stavebných prác ( dávame do pozornosti §§ 54- 58 stavebného zákona).  Ak sa zasahuje do nosných konštrukcií (napr. zväčšovanie dverných otvorov, zmena dispozičného riešenia bytu)  je potrebné stavebné povolenie, ak sa robia stavebné úpravy, ktorými sa nezasahuje do nosných konštrukcií stavby a nemení sa podstatne vzhľad stavby ( napr. výmena bytového jadra ) postačí ohlásenie stavebnému úradu, stavebné povolenie ani ohlásenie nie je potrebné pri bežných udržiavacích prácach (§ 139b) ods.15 stavebného zákona), ktoré neovplyvňujú stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť a jej vzhľad. Každý prípad príslušný stavebný úrad posúdi.
Preto je vhodné, aby každý, kto sa chystá prerábať byt, túto skutočnosť ohlásil na MČ DNV, ktorá predmet ohlásenia preverí a buď oznámi, že k ohláseným stavebným úpravám nemá námietky, alebo určí, že stavebné úpravy je možné uskutočniť len na základe stavebného povolenia.
     
A ešte niečo dôležité na záver. Keď už máte povolenie, oznámte  susedom  prostredníctvom napr.  správcu (oznámením na domovej informačnej tabuli) , že stavebné práce budete vykonávať. A hlavne buďte k nim ohľaduplní,  práce vykonávajte  tak a v takom čase, aby ste ich  čo najmenej rušili.  Samozrejmosťou je aj poupratovanie schodiska nie len vlastného bytu.


obrazok

Výstavba parkoviska - cyklomost

27.08.2012

dokument pdf

Cyklomost

24.01.2012

CYKLOMOST       Cieľ vybudovať most cez rieku Moravu na jeho historicky pôvodnom mieste čakal na svoje naplnenie viac ako desaťročie. dlhý čas. Obnoviť možnosť prechodu, sprístupniť  ľuďom dva susedné cezhraničné regióny spočiatku narážala na odpor u našich...

Energetická koncepcia 09

20.01.2010

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií Bratislavského kraja

23.04.2007

– oznámenie o strategickom dokumente