6694
  • Zástupkyňa starostu

Zástupkyňa starostu

Zástupkyňou starostu je Mgr. Beata Janatová

Zástupkyňa starostu je poverená zastupovaním starostu. Je volená z radov poslancov miestneho zastupiteľstva. Zástupkyňa starostu je z titulu svojej funkcie členom miestnej rady.